Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo taisyklės

1.     Sąvokos

1.1.   Internetinė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.suvirinimas.lt

1.2.   Pardavėjas – mokslinė UAB „Vingis“, buveinės adresas Jankiškių g. 18, LT-02300 Vilnius, juridinio asmens kodas 120347237, PVM mokėtojo kodas LT203472314.Duomenys apie pardavėją kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre.

1.3.   Pirkėjas – veiksnus pilnametis fizinis asmuo; nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis; juridinis asmuo ir jo įgaliotas atstovas, kuris perka internetinėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.4.   Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5.   Paskyra – pirkėjo www.suvirinimas.lt naudojimosi pagrindu atliekamo registravimosi www.suvirinimas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra, skirta apsipirkti arba naudotis kitomis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.6.   Užklausa – Pirkėjo sudaryto prekių krepšelio pateikimas Pardavėjui suformuoti išankstinę PVM sąskaitą faktūrą.

1.7.   Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užklausos patvirtinimo, t.y. užklausos pateikimo momento.

1.8.   Taisyklės – šios taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.suvirinimas.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo – Pardavimo sutarčiai.

1.9.   Užsakymas - Pirkėjo pateikiamas www.suvirinimas.lt pageidaujamų iš Pardavėjo įsigyti prekių užsakymas.

2.     Bendrosios nuostatos

2.1.   Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas.

2.2.   Pirkėjas, pirkdamas Internetinėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles, jos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3.   Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.4.   Pirkti www.suvirinimas.lt turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.suvirinimas.lt

3.     Pirkėjo teisės

3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.suvirinimas.lt šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2.   Pirkėjas iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo turi teisę gauti teises aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes.

3.3.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pakeisti ir grąžinti prekes vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.4.   Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.     Pirkėjo pareigos

4.1.   Pirkėjas, naudodamasis www.suvirinimas.lt privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.suvirinimas.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2.   Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

4.3.   Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Prekių atsiėmimo vietoje per Taisyklėse nurodytus terminus.

5.     Pardavėjo teisės

5.1.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.2.   Jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis www.suvirinimas.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.

5.3.   Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.

6.     Pardavėjo pareigos

6.1.   Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228–7 straipsnyje.

6.2.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3.   Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų.

7.     Prekių užsakymas ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

7.1.   Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.suvirinimas.lt vienu iš šių būdų:

7.1.1.Užsiregistruodamas www.suvirinimas.lt įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

7.1.2.Neužsiregistruodamas www.suvirinimas.lt;

7.1.3.Telefonu;

7.1.4.Pardavimo vietose, nurodytose www.suvirinimas.lt

7.2.   Pirkėjas, užsisakydamas prekes Internetinėje parduotuvėje, atitinkamuose www.suvirinimas.lt pateiktuose informaciniuose laukuose privalo nurodyti savo duomenis: savo vardą, pavardę (jei fizinis asmuo) ar juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą ( jei juridinis asmuo), prekių pristatymo būdą, pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitą papildomą informaciją.

7.3.   Prekių užsakymai, pateikti telefonu ar pardavimo vietose, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

7.4.   Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Internetine parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.5.   Pirkėjas, išsirinkęs prekes ar paslaugas ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo užsakymo žingsnius, kurių rezultate yra Užklausos pateikimas Pardavėjui. Pardavėjas Užklausos pagrindu suformuoja išankstinę PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išsiunčia Pardavėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjas, gavęs išankstinę PVM sąskaitą – faktūrą, ją apmoka. Nuo išankstinės PVM sąskaitos – faktūros apmokėjimo momento laikoma, kad tarp Šalių atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

8.     Prekių savybės ir kainos, apmokėjimo tvarka

8.1.   Internetinėje parduotuvėje pateikiame prekių atvaizdai yra informacinio pobūdžio. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.suvirinimas.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos ar jų pakuotės dėl Pirkėjo naudojamo ekrano ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

8.2.   Prekių kainos www.suvirinimas.lt nurodomas eurais, įskaitant PVM bei kitus mokesčius, jei tokie būtų taikomi.

8.3.   Už užsakytas prekes pagal Užsakymą Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:

8.3.1.Bankiniu pavedimu;

8.3.2.Grynaisiais pinigais ir banko kortele pardavimo vietose.

8.4.   Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiami kartu su prekėmis arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

8.5.   Prekių kaina po Pirkėjo Užklausos gavimo išimtinai gali keistis tik tais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl internetinės parduotuvės techninių klaidų, akivaizdžių klaidų ištaisymo ar kitų nuo objektyvių esminių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo. 

9.     Prekių Pristatymas

9.1.   Pirkėjas pateikdamas Užklausą ar užsakydamas kitais Taisyklių 3.1 punkte nurodytais būdais, gali pasirinkti vieną iš pristatymo variantų.

9.2.   Jei Pirkėjas Užklausos teikimo metu pasirenka prekių pristatymo į vietą paslaugą:

9.2.1.Pirkėjas turi nurodyti tikslią prekių pristatymo vietos adresą, telefono numerį.

9.2.2.Pirkėjui privaloma prekes atsiimti pačiam. Pasiimant prekes būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas prekes pasiima per trečiuosius asmenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamo asmens.

9.2.3.Prekes pristato Pardavėjas ar jo įgaliota transporto įmonė.

9.3.   Jei pirkėjas Užklausos teikimo metu pasirenka į Omniva paštomatą:

9.3.1.Omniva paštomatuose galima atsiimti prekes, kurių dydis neviršija 39 x 38 x 64 cm ir nesveria daugiau nei 30 kg.

9.3.2.Pardavėjas, po išankstinės PVM sąskaitos apmokėjimo, Pirkėjui pateikia siuntos numerį, kurį įvedus Omniva sistemoje gali stebėti siuntos būseną.

9.4.   Jei Pirkėjas Užklausos teikimo metu pasirenka prekių atsiėmimą vieną iš pardavimo vietų:

9.4.1.Nemokamai atsiimti prekes visais atvejais galima mokslinės UAB „Vingis“ būstinėje, adresu Jankiškių g. 18, Vilnius.

9.4.2.Kitose Pardavėjo pardavimo vietose nemokamas atsiėmimas yra galimas tik tuo atveju, jei konkrečioje pardavimo vietos sandėlyje yra Pirkėjo Užklausoje pateiktos prekės..

9.5.   Preliminarus prekių pristatymo terminas yra 1(viena) – 4 (keturios) darbo dienos, kurios skaičiuojama nuo to momento, kai Pardavėjas savo sistemoje randa Pirkėjo atliktą mokėjimo pavedimą pagal Pardavėjo pateiktą išankstinę PVM sąskaitą – faktūrą. Pirkėjui rekomenduojama Pardavėjui el. paštu atsiųsti mokėjimo pavedimo kopiją siekiant greitesnio siuntos paruošimo ir išsiuntimo. Prekių pristatymo terminai gali keistis, jei Pirkėjo sandėlyje nėra Pirkėjo pasirinktų prekių, o Pirkėjas yra informuojamas apie prekių trūkumą. Išimtinais atvejais nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių prekių pateikimo terminas gali keistis nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.6.   Prekių pateikimo momentu Pirkėjas su kurjeriu, o prekių Pardavimo pardavimo vietose – su mokslinės UAB „Vingis“ atstovais patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo priėmimo dokumentą. Pirkėjui neturint pretenzijų dėl siuntos pakuotės būklės bei prekių komplektacijos neatitikimų (jei galima nustatyti išorinės prekės apžiūros metu) laikoma, kad prekės Užsakovui perduotos tinkamos būklės. Jei prekių apžiūros metu aptinkami siuntos transportavimo pažeidimų, galinčių turėti įtakos prekės kokybei, neatitinka komplektacijos, surašomas laisvos formos pažeidimų ir (ar) neatitikimų aktas.

10.  Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymas, grąžinimas

10.1.       Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ar el. laišku vingis@suvirinimas.lt bei grąžinti tinkamos kokybės Prekę.

10.2.       Pirkėjas turi teisę grąžinti, pakeisti prekes atsiųsdamas www.suvirinimas.lt nurodytais adresais arba pristatydamas tiesiogiai Pardavėjui. Pirkėjui tenka su prekės grąžinimu susijusi rizika ir išlaidos.

10.3.       Tinkamos kokybės prekės grąžinamos vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu.  Šios grąžinamos prekės turi būti Pirkėjo nesugadintoje originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos, tos pačios komplektacijos. Su prekėmis turi būti pateikti įsigijimo dokumentai.

10.4.       Netinkamos kokybės prekes pirkėjas grąžinant arba keičiant, Pirkėjas gali reikalauti:

10.4.1. Per protingą terminą Pardavėjui pašalinti prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

10.4.2. Atitinkamai sumažinti prekės kainą;

10.4.3. Grąžinti sumokėtą sumą ir atsisakyti pirkimo– pardavimo sutarties;

10.4.4. Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis.

11.  Garantija

11.1.       Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su Preke. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.

11.2.       Pardavėjas teikia garantines priežiūros paslaugas.

12.  Atsakomybė

12.1.       Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.suvirinimas.lt, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2.       Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.  Asmens duomenų apsauga

13.1.       Pardavėjas asmens duomenų tvarko pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

13.2.       Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pardavėjo privatumo politikoje.

14.  Informacijos siuntimas

14.1.    Visa komunikacija vykdomas per www.suvirinimas.lt nurodytais susiekimo kanalais.

14.2.       Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus, susijusius su prekių įsigijimu, siunčia, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Internetinėje parduotuvėje skyriuje „kontaktai“.

15.  Baigiamosios nuostatos

15.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šioje svetainėje naudojame slapukus jos funkcionalumo, vartotojo patirties gerinimo ir rinkodaros tikslais. Paspaudę „sutinku“ sutiksite su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite slapukų politikoje.